Общи условия на платформата

Уеб сайтът www.podaraci.net е съвкупност от интернет страници (наричан в настоящите Общи условия „Сайт“), чиито създател и собственик е фирма „Ceнтеpинa“ ЕООД. Сайтът представлява виртуална платформа за продажба на стоки – онлайн магазин. Сайтът има специализирана насоченост – продажба на подаръци за всеки повод.

Всички цени, посочени в този сайт, са крайни и не включват цена за доставка, освен ако изрично не е посочено друго! Всички цени са валидни до изчерпване на наличните количества. „Ceнтеpинa“ ЕООД си запазва правото да променя цените без предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете и/или илюстративните изображения към него.

Всички запазени марки са притежание на техните собственици.

Определения

• Продавач – „Сентерина“ ЕООД (онлайн магазин podaraci.net) или всеки партньор на „Сентерина“ ЕООД.
• Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на онлайн магазин podaraci.net по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.
• Сайт – виртуална платформа за продажба на стоки, разположена на домейна www.podaraci.net и неговите поддомейни.
• Акаунт – раздел от Сайта, формиран от потребителско име и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента.
• Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика, през Сайта, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Сайта.
• Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
• Промоции – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
• Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
• Съдържание – цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез устройство с интернет връзка.
• Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща или SMS, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.

Фирма „Сентерина“ ЕООД щe бъде наричана за краткост по-долу podaraci.net

Преамбюл

Този документ съдържа Общите условия, съгласно които podaraci.net предоставя Услуги на Клиентите си чрез Сайта. Всеки един Клиент се съгласява с настоящите общи условия за цялото време на ползване на Сайта, от първоначалното влизане до напускането му. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достъпни за всеки Клиент.

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от podaraci.net чрез Сайта.

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Продукт(и), предлагани в Сайта към момента на отправяне на поръчката за закупуване от страна на Клиента. Продукт(и), обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. podaraci.net не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените подаръци, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Продукт(и) се приема за изразено съгласие от страна на Клиента относно вида и качеството им.

Съобщения до Клиента и рекламен бюлетин


• Приемайки общите условия на сайта, както и при всяка направена поръчка, Клиентът изразява съгласието си за получаване на информационни и рекламни Бюлетини и/или SMS съобщения от podaraci.net, както и съобщения относно поръчки на стоки и потвърждения за промяна на данни.
• Отказа си от получаване на Бюлетин, Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или по телефона на номер 0896329575.
• Ако след направен отказ от получаване на Бюлетините, Клиентът направи поръчка, счита се, че отново се е съгласил да получава Бюлетините.
• Отказът за получаване на Бюлетин не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.
• С предоставянето на свои данни на Продавача (включително и-мейл, телефон) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват служители на podaraci.net или трети лица, които са партньори на podaraci.net и са доставчици на куриерски или маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които podaraci.net може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.
• Онлайн магазин podaraci.net си запазва правото да избира към кого да изпраща Бюлетините, както и да премахне от своята база данни Клиент, който е дал своето съгласие да получава Бюлетините.
• Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола. podaraci.net им препоръчва да се отписват от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.

Рекламация

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчания/те Продукт(и) в срок от 14 /четиринадесет/ дни от получаването при спазване на условията по чл.50 до чл.57 от ЗЗП. Ние се ангажираме продукта да бъде подменен с друг или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, не по-късно от 14 дни считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Клиента, с изключение на случаите, в които е констатиран дефект в продукта. В тези случаи транспортните разходи по връщане или подмяна на продукта в рамките на Република България се поемат от нас. Опазването на търговския вид на стоката и целостта на опаковката е грижа на Клиента. Връщане или замяна на продукти без дефект се приема само за продукти с ненарушен търговски вид и ненарушена цялост на опаковката.

В същото време съгласно чл. 57 т.3 от ЗЗП, за персонализирани продукти, изработени по поръчка на клиента изработването е започнало след Ваше изрично съгласие и се извършва по одобрен от Вас дизайн и изисквания. Ето защо съгласно този член продукти, изработени по индивидуална поръчка на клиента не могат да бъдат отказани, върнати или заменени.
 

Права и задължения на Потребителя

Клиентът има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Продукт(и) от Сайта по реда и условията, посочени в него.
Клиентът има право да получава информация за състоянието на своята Поръчка. 
Клиентът има право да получи заявения(те) Продукт(и) на посочения от него адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта. 
Клиентите нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на podaraci.net.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от podaraci.net сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

  1. Името и адреса ни: „Ceнтеpинa“ ЕООД, гр. Пловдив 4000 ул. Кичево No 24, ет. 3, ап. 11, ЕИК:204361320, ДДС №: BG204361320.
  2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
  3. Цената на стоките на страниците за представяне на съответния продукт е крайна и се актуализира в реално време при избор на коригиращи цената опции от страна на клиента.
  4. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в раздела за доставка.
  5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
  6. Начините за Доставка са описани подробно в раздела за доставка.
  7. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

podaraci.net има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Потребителя за това. podaraci.net носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

Отказ от изпълнение на поръчка


За клиенти, за които има данни, че са некоректни (не вземат поръчаните от тях продукти) podaraci.net си запазва правото да не изпълнява поръчки без предварително плащане!

Заключителни разпоредби.

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от podaraci.net, като същият се задължава да уведоми Клиента за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения – за запознаване с тях. Клиентът се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Клиентът изрично заяви, че не е съгласен с промените, то podaraci.net има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Клиента, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Клиента. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното. 

ВАЖНО:


При доставка, клиентът е длъжен да отвори пратката и да провери дали е запазена нейната цялост В ПРИСЪСТВИЕТО на куриера. Ако продуктът е счупен или наранен, необходимо е задължително да го обяви на куриера в момента на доставката. В противен случай, стойността на пратката и на доставката остават за сметка на клиента. podaraci.net не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер. В случай на констатирани увреждания на пратката и опаковката, съвместно с куриера, се съставя констативен протокол в два екземпляра по един за всяка от страните, в който се описва вида, състоянието на опаковката и наличното съдържание на пратката.

Ако клиентът не хареса поръчаната от него стока, той има право да я замени в 14 дневен срок с друга стока по негово желание, или да я върне в офиса на podaraci.net, като връщането (в запазен търговски вид и с ненарушена опаковка) може да стане по удобен за клиента начин и е изцяло за негова сметка.

podaraci.net не носи отговорност при забавяне на пратки от страна на куриерските фирми, поради влошени метеорологични условия или друга причина, независеща от podaraci.net.

Политика за защита на личните данни

„Ceнтеpинa“ ЕООД е регистрирана като администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Събиране и обработка на лични данни

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, адрес, електронен или пощенски адрес. Podaraci.net не събира лични данни от вас, освен ако вие не ги предоставите в специални случаи, например когато поръчвате продукти.
Номер на удостоверение за администратор на личните данни: 425650

Използване и съхраняване на личните данни

podaraci.net ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на Сайта, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас. podaraci.net няма да продава вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на podaraci.net са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация. Повече за условията на обработката и съхранение на лични данни можете д прочетете тук.

Свобода на избора

Вие контролирате информацията, която предоставяте на podaraci.net за себе си. Ако обаче изберете да не споделите тази информация с podaraci.net, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта.

Автоматично записвана информация

Когато осъществявате достъп до Интернет сайта на podaraci.net, автоматично (не като част от регистрацията) се записват някои общи не лични данни (използван Интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници). Тази информация се използва, за да преценим доколко е привлекателен нашият сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

„Бисквитки“

„Бисквитките“ (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите Интернет страницата на електроненият магазин. podaraci.net използва „бисквитки“ единствено, за да събира информация относно ползването на нашия сайт. Повече за „бисквитките“ можете да прочетете тук.

Сигурност

podaraci.net отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните ви данни. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

Връзки към други Интернет сайтове

Това изявление за защитата на поверителността се отнася за сайта онлайн магазин podaraci.net, който се разработва от „Ceнтеpинa“ ЕООД. Страниците в този сайт могат да съдържат връзки към други доставчици, които не прилагат изявлението за защита на поверителността. Когато напускате сайта www.podaraci.net, моля, потърсете и прочетете изявлението за поверителност на всеки сайт, който събира лична информация.